Bildutställning CVA:s tillkomst 1945-1997

Bildutställning om CVA:s tillkomst
Bildutställning om CVA:s tillkomst

Efter 1936 års försvarsbeslut som innebar en kraftig expansion för flygvapnet byggdes de då befintliga Centrala Flygverkstäderna (CVM och CVV) ut successivt för att täcka det behov som fler flygflottiljer, fler flygplan och kraftig ökad materielanskaffning innebar.

Den 30 augusti 1941 framförde dåvarande chefen för flygvapnet, generallöjtnant Friis, till Kungl. Maj:t att uppförande av en ny central flygverkstad var ofrånkomlig och att han avsåg att senare, efter utredning, inkomma med förslag till dylik. Under de därpå följande utredningarna kallades den nya verkstaden för CVX.

En kommitté tillsattes som efter rekognoseringar och undersökningar den 31/10 1941 lämnade ett förslag som utmynnade i att möjliga platser för en ny flygverkstad fanns i Arboga, Eskilstuna, Köping och Örebro. Den nya centrala flygverkstaden skulle insprängas i berg och även ha ett flygfält.

Kontakter hade tagits med de fyra alternativa städerna som utsett representanter för förhandlingarna. Arbogas representanter var stadsfullmäktiges ordförande disponent Anders Göransson, drätselkammarens ordförande riksdagsman Iwar Andersson, kommunalborgmästare Daniel Ekelund och stadsingenjör Eric Narsjö.

De två platser som mot slutet framstod som intressantare än de övriga var Arboga och Örebro. I Örebro fanns ett berg med flygfält och i Arboga fanns ett bra berg samt ett intilliggande fält som var lämpligt att ha som flygfält.

Förslaget delgavs 1941 års försvarsutredning. I maj 1942 ingav chefen för flygvapnet en skrivelse till Kungl. Majt med förslag att den nya Centrala Flygverkstaden skulle förläggas till Arboga. Samtidigt föreslogs att det preliminära avtal som träffats med Arboga stad den 25 april 1942 skulle godkännas.

Onsdagen den 10 juni 1942 behandlades och godkändes avtalet av Arboga stadsfullmäktige och den 19 juni 1942 beslöt riksdagen att den nya Centrala Flygverkstaden skulle förläggas till Arboga och heta CVA. Kostnaden beräknades till 10,2 MKr.

Den 10 juli 1942 tecknades ett avtal mellan Kungliga Flygförvaltningen och Arboga stad. En komplicerad sprängnings- och byggnadsprocess påbörjades därefter i november 1942.

En bildutställning om detta arbete med bland annat protokollkopior, projektledarens dagbok och bilder från tunnelarbetena finns att se i anslutning till museets motoravdelning.

Det som 1942 startade som CVA kom att byta namn och ägare många gånger och är grunden till den del av försvarskoncernen Saab som i dag finns inom Arboga Teknikpark.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå