PS-66

Användes mellan åren 1970 – 2000

Allmänt

Ett exempel på en storstation med fullständig 3D-inmätning utgör PS-66. I denna station har alla de principer som LFRU (luftförsvarsradarutredningen) utformade för en höghöjdsradar blivit realiserade. I denna radar kombineras hög effekt med ett månglobsystem som möjliggör automatisk höjdberäkning. Genom avancerad signalbehandling fick man god elektronisk hållfasthet mot störningar.

Stationen var från början tänkt att bli transportabel (därför beteckningen T) och elektronikutrustningen monterades därför i plasthyddor, men storleken på stationen omöjliggjorde mobiliteten. Stationen tillverkades av Thomson-CSF och köptes sedermera av såväl franska flygvapnet som av NATO i olika versioner.

Radarstation PS-66 och delar av kringutrustningen placerades i en betongbunker med elverk, radio och radiolänkutrustningen m.m. utanför bunkern. Tillsammans utgjorde detta Strilradaranläggning 66.

Fem stationer anskaffades.

Kort beskrivning

Strilradaranläggning 66 lämnar information om mål på hög och medelhög höjd. Från anläggningen överförs informationen till ansluten Strilcentral smalbandigt via SBÖ-spridare.

Radaranläggningen kan även fjärrmanövreras från ansluten central.

Sändaren som är en pulsradarsändare har i motsats till tidigare beskrivna stationer ingen magnetron utan en klystron som sändarrör med mycket hög pulseffekt.

Som tidigare nämnts används ett månglobsystem vilket medför att mottagaren består av 14 HF-förstärkare, MF-förstärkare, Logmottagare osv.

Tekniska data

När detta skrevs var PS-66 på väg att avvecklas men stationen var inte avhemligad varför vissa tekniska data utelämnas.

  • Sändarrör                                   Klystron
  • Frekvensband                            S-band (10 cm)
  • Pulseffekt                                   20 MW
  • Pulstid                                         4 μs
  • Pulsfrekvens                              250 Hz

CVA:s roll

CVA var aktivt inom flera områden vid införandet av PS-66 samt under den tid som systemet var i operativ drift.

Personal deltog vid leveranskontrollerna i Frankrike.

Samtliga fem radarstationer upprättades och driftsattes i Arboga på en provplats som kallades ”Fanny” innan de levererades till sina ordinarie installationsplatser.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå