RB15M

RB15MkII

Robotsystem RBS 15M är ett tungt sjömålsrobotsystem. Robotarna har lång räckvidd och är avsedda för bekämpning av örlogsfartyg och mycket stora transportfartyg. RB 15M utgör huvudbeväpning för kustkorvetter typ Stockholm och Göteborg samt robotbåtar typ Norrköping. Från 2012 och successivt fram till 2014  har RBS15 installerats på Korvett Visby, Nyköping, Karlstad, Helsingborg och Härnösand

Utvecklingen av RBS 15M påbörjades år 1979 och första serietillverkade roboten levererades år 1984.

Systembeskrivning

Robotsystemet ombord på fartyg omfattas av:

  • Robot och tub
  • Robotcentralinstrument (RCI)
  • Fördelningslåda
  • Fundament med kraftlådor

RCI bestående av Kontroll- och avfyringspanel, Bryggindikator samt Dataenhet. RCI:s uppgift är att ta emot data som erhålles från fartygets ledningssystem, preparera roboten samt att verkställa avfyring.

Fördelningslådan kommunicerar med samtliga robotar ombord.

Kraftlådorna förser robotarna med elkraft.

Tub

Robotarna förvaras i robottuber som är placerade på fundament stående på fartygsdäck. Tuberna är utrustade med avfuktningsanordningar för att ge robotarna en gynnsam miljö ombord. Tuberna fungerar dessutom som avfyringsramp för robotarna. Varje fartyg kan förses med sammanlagt 8 st tuber.

Robot

Målsökaren

Roboten är försedd med en störfast aktiv pulsradarmålsökare med hoppfrekvensteknik. Målsökarens agerande och målval styrs bl. a. av den preparering som utförs före avfyring.

Styrsystem
Styrautomaten ombesörjer förutom traditionell flygkontroll i roll, tipp och gir även styrning enligt förutbestämd kurs fram till målsökarstart.

Tryckluftsystem
För drivning av roderservon utnyttjas ett tryckluftsystem som även används för vingutfällning efter separation samt trycksättning av turbojetmotorns bränslesystem.

Höjdhållare
Roboten kan prepareras med olika anflygninghöjder. Höjdhållaren mäter aktuell höjd över vattenytan samt genererar nedtagningsbanor vid förutbestämda punkter i anflygningsområdet.

Logikenhet
Vid förberedelse inför robotskott tjänstgör logikenheten som kommunikationscentral mellan RCI och robot. Logikenheten administrerar den automatiska självtest som föregår ett robotskott samt aktiverar robotens pyrotekniska och pneumatiska enheter. Prepareringsdata från RCI lagras i logikenheten som genererar logiska signaler till robotens olika delsystem under robotbanan.

Framdrivning
Roboten startas med hjälp av två krutladdade startraketer. Dessa separeras från roboten efter ca 3 sekunder. Under denna accelerationsfas startas robotens ordinarie turbojetmotor som därefter övertar framdrivningen.

Verkansdel
Verkansdelen är konstruerad för att ge mycket god verkan mot kvalificerade mål.

Funktionsbeskrivning

Avfyring

Efter uppstartning av robotens gyro och elsystem i beredskapsmod initieras en automatisk självtest.

I samband med avfyring överförs prepareringsdata från RCI till roboten. Tubens luckor öppnas, robotens aktiverbara batteri och tryckluftsystem initieras och kruttändarna till startraketerna spänningsätts.

Efter att roboten separerat från tuben verkställs vingutfällning samt start av turbojetmotorn.

Styrautomaten övertar styrningen av roboten.

Anflygning
Roboten girar in mot förutbestämd kurs mot målområdet samt påbörjar anflygning på vald flyghöjd. Flyghöjden väljs beroende på underliggande skärgårdsterräng och avstånd till mål, vilket innebär att roboten kan avfyras från skyddat läge långt inne i skärgården.

På visst avstånd till mål aktiveras målsökaren. Målupptäckt och mållåsning sker när förprogrammerade villkor är uppfyllda. Roboten flyger an mot målet på lägsta flyghöjd. Denna flyghöjd bibehålles fram till initiering av verkansdelen i målet.

Utveckling
Marinens RB 15-system har senare uppgraderats till RBS 15MKII.

Data robot
Längd 4 334 mm
Diameter 500 mm
Spännvidd 1,4 m
Vikt 568 kg (Exkl. SRM)
Vikt SRM 178 kg
Total vikt 746 kg
Hastighet > 0,8 Mach
Räckvidd > 70 km
Data tub
Längd 4 400 mm
Bredd 1 000×1 000 mm

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå