PV-30/R

Användes under åren 1961 – 1996

Allmänt

Väderradar PV-30 var flygvapnets första, för meteorologiskt ändamål konstruerade radar. Under en tidigare period användes en mer eller mindre provisorisk radar, PS-29/F, för väderspaning på ett antal flottiljer. PS-29/F var ursprungligen en flygburen radar av amerikanskt fabrikat med originalbeteckningen APS-15.

Anskaffningen av PV-30 hade två huvuduppgifter:

  • att ge förbättrade väderprognoser samt
  • att ge radiakinformation dvs. prognos av radioaktivt nedfall genom att mäta och automatiskt följa höjdvindar upp till 30 km höjd med hjälp av ballongburna reflektorer.

Risken för kärnvapenkrig i 1960-talet början resulterade i en snabb PV-30 utbyggnad vid samtliga flygflottiljer.

PV-30 var en italiensk radarstation med originalbeteckning METEOR 200 RMT, tillverkad av SELENIA SpA, Rom.

Flygvapnet inköpte 15 väderradarstationer av denna typ i början av 1960-talet.

 Stationerna förekom i två varianter, en fast installerad och en rörlig variant.

Konstruktions- och funktionsmässigt var radarutrustningen i de båda varianterna PV-30/F och PV-30/R helt identiska.

 Stationen manövrerades från indikatorenheten. Samtliga organ för stationens manövrering var placerade på indikatorns frontpanel.

Indikatorstativet var försett med två bildindikatorer, en 16″ indikator, som tjänade både som PPI och HPI, samt en 5″ A-indikator.

Stationens dataenhet utgjordes av en separat enhet placerad i närheten av indikatorn. Dataenheten användes för kontinuerlig presentation av bäring, elevation och avstånd till ballongburen reflektor under vindmätning.

Kort beskrivning

Väderradar PV-30/F

Väderradar PV-30/F är en fast installerad radarvariant där all utrustning utom indikator- och dataenhet är installerad i ett speciellt torn. Radarns antenn är placerad på en plattform överst på tornet medan övrig radar och provutrustning är placerad i ett apparathus omedelbart under antennplattformen.

Väderradar PV-30/R

Väderradar PV-30/R är en transportabel radarvariant monterad på ett fyrhjuligt släpfordon, se bild.

Radarns elektronikutrustning inklusive provutrustning är placerad inne i fordonets apparathytt. Antennen är placerad längst fram på fordonet på en höj- och sänkbar plattform med vilken man snabbt och lätt kan höja och sänka antennen mellan drift- och transportläge.

Ombyggnad till väderradar PV-301

I slutet av 1970-talet gjordes en utredning beträffande möjligheten att hålla väderradar PV-30 i funktionsdugligt skick fram till 1990.

Även de ökade underhållsinsatserna för att vidmakthålla vindmätningsfunktionen intakt var en bidragande orsak till att materielverket i början av 80-talet började sondera möjligheterna till anskaffning av ny väderradar.

En förutsättning för nyanskaffning var att den nya radarn, i likhet med PV-30, skulle vara en kombinerad radar med både väderspanings- och vindmätningsfunktion.

v leverantör föll på ENTERPRISE ELECTRONIC CORP (EEC) Alabama, USA som ur kostnadssynpunkt var förmånligast.

Totalt beställde FMV nio modifieringssatser ny elektronikutrustning från EEC med leverans våren 1984.

Den rörliga varianten fick efter modifieringen beteckningen väderradar PV-301/R och den fast installerade stationen väderradar PV-301/F.

En station PV-30/F från F16, Uppsala finns sparad vid Flygvapenmuseet, F3 Malmen.

Tekniska data

  • Frekvensband X-band (3 cm)
  • Magnetronfrekvens Fast inom 9,35 – 9,4 MHz
  • Magnetron 4 J 50 A
  • Pulseffekt 200 kW
  • Pulsfrekvens 1200 Hz resp 240 Hz
  • Pulstid 0,5 μs resp 3 μs
  • Brusfaktor ≤12 dB

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå