Robotsystem 70

Visas på Robotmuseet

Användningsområde

Robotsystem 70 är ett bärbart luftvärnsrobotsystem främst avsett för understörd av arméstridskrafter. Det är ett dagersystem med uppgift att bekämpa luftmål med hjälp av invisning från spaningsradar. Systemet kan bekämpa attackflyg, långsamtgående flygplan och helikoptrar på avstånd upp till 5 km.

Historik

Under mitten av 60-talet skedde studier för införande av ett nytt luftvärnsrobotsystem. Utveckling av robot 70 beställdes 1969 vid Bofors. Senare studier visade behov av en spaningsradar och IK-utrustning. Utveckling av dessa beställdes vid LM Ericsson respektive SATT 1972. Utvecklingsarbetet av RBS 70 utmynnade i seriebeställning 1975. Systemet blev operativt 1977.

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani rb 70 består av 2 underrättelseenheter PS-70 och 9 eldenheter RBS 70.

En eldenhet består av sikte, stativ, robot, igenkänningsutrustning (IK) och måldatamottagare (MDM) som vid gruppering mycket snabbt kan sammankopplas till en operativ enhet.

När spaningsradarn upptäckt ett mål invisas detta till lämplig eldenhet genom att ett måldatameddelande sänds till enheten. Meddelandet presenteras för stridsledaren och robotskytten via MDM på sådant sätt att bekämpningsbarheten kan bedömas och målspaningen underlättas. Målinformationen presenteras för skytten, som med hjälp av invisningstoner, kan rikta siktet mot målet.

När robotskytten fångat ett mål och detta är bekämpningsbart, avfyrar han en robot. Skyttens uppgift är därefter att hålla siktets hårkors på målet fram till träff. I eldenheten genereras en laserstråle som sveper horisontellt och vertikalt kring sikteslinjen. Roboten är baktill försedd med en lasermottagare som känner av lasersvepen. Roboten använder mottagen lasersignal för beräkning av sitt läge i förhållande till skiktlinjen.

Styrelektroniken i styrdelen omvandlar lasersignalen till elektriska styrsignaler för rodren.

Roboten följer då siktlinjen fram till träff i målet.

Initiering av verkansdelen sker med zonrör eller anslag.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå