RB71

Visas på Robotmuseet

Användningsområde

Robot 71 var en jaktrobot med medellång räckvidd för flygplan JA37 Viggen.

Historik

Robot 71 är den svenska benämningen på den engelska Skyflash, framtagen och tillverkad av British Aerospace Defence Dynamics. Roboten har varit operativ på JA37 Viggen sedan 1980 och genomgått modifiering i Sverige på 1990-talet.

Systembeskrivning

Robot 71 är en semiaktiv radarjaktrobot, vilket betyder att roboten är utrustad med en passiv radarmottagare som förutsätter att flygplanets radar belyser målet. Den reflekterade radarstrålningen fångas upp av robotens målsökare som får information om riktningen till målet.

Följande huvudenheter ingår i Robot 71:

  • Radom
  • Målsökare/Zonrörssektion
  • Styrautomat/Kraftenhetssektion
  • Vingnavssektion med roder
  • Stridsdel
  • Raketmotor med vingar och bakre antenn.

Målsökaren tar emot radarekon från mål och bakgrund och filtrerar fram målsignaler för vidare befordran till styrautomaten. Målsökaren är uppbyggd av antenn, mottagare och signalbehandlingsenhet.

Styrautomaten omvandlar riktningen till målet till styrdata för roboten. Styrautomaten ser också till att roboten får en stabil bana. Denna styrprincip kallas syftbäringsstyrning.

Zonröret har till uppgift att detektera när roboten befinner sig inom stridsdelens verkansområde och via säkrings- och armeringsenheten initiera stridsdelen. Direkt anslag i målet initierar också stridsdelen.

Stridsdelens splitter är av länktyp, ”continous rod” vilket innebär att den runt sprängämnet ligger två lager av stålstavar. Stålstavarna är sammanfogade i ändarna. Vid detonation bildas en stålring som träffar och ger ett sammanhållet snitt i målet.

Roboten drivs upp i hög överljudshastighet av en krutraketmotor som är utformad så att krutgaserna ej skall hindra belysningsradarns referenssignal att nå fram till robotens bakre antenn. Referenssignalen behövs för att roboten med säkerhet skall kunna veta att de reflekterade radarekona verkligen härrör från flygplanets radar.

Läs mer:

Anskaffningen av Robot 71  (Rolf Nordström)

Air Power Australia   (Extern länk)

Tekniska data

Vikt 195 kg
Längd 3,7 m
Spännvidd 1 m
Motor Krutraket
Räckvidd >30 km
Max hastighet >700 m/s
Målsökare Semiaktiv radar
Mål Luftmål
Verkansprincip Länksplitter
Initiering av verkansdel Zonrör, anslag
Plattform JA37 Viggen

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå