STADGAR

2010-01-21

STADGAR FÖR ROBOTHISTORISKA FÖRENINGEN I ARBOGA  utgåva 5

§1 Föreningen har till uppgift att
• tillvarata utvecklingen för robotteknik med anknytande tekniska system för
kommande generationer
• medverka till insamling och bearbetning av dokument som belyser motsvarande
historiska utveckling
• verka för inrättande och vidmakthållande av ett robottekniskt museum i Arboga
• samla in föremål till de robottekniska samlingarna
• verka för att föremålen i samlingarna iståndsättes
• sprida kännedom om de robothistoriska samlingarna
• hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten

§2 Till medlem kan antas envar enskild eller juridisk person, som har intresse för
föreningens verksamhet.

§3 Medlem erlägger den avgift, som fastställes på årsmötet.

§4 Medlem äger avgiftsfritt tillträde till av föreningen anordnade utställningar, föredrag,
filmvisningar m m, såvitt inget annat bestäms av styrelsen.

§5 Till hedersledamot kan styrelsen kalla person som synnerligen
främjat föreningens ändamål. Sådant förslag skall framläggas och beslutas
på styrelsemöte.

§6 Föreningens styrelse har sitt säte i Arboga och består av upp till tolv ledamöter.
De ledamöter, som väljes av medlemmarna vid årsmötet, utses för en tid av två år.
Valet skall planeras så att hälften av dessa ledamöter utses vid varje årsmöte.
Skulle vakans uppstå innan mandatperioden gått till ända, utses styrelseledamot
för återstoden av mandatperioden (fyllnadsval).
En av styrelsens ledamöter väljes av årsmötet som styrelseordförande.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande,
sekreterare och kassör leder föreningen mellan styrelsesammanträdena.

§7 Syrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika tal är ordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen är beslutsför
då minst 6 ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Styrelsens sammanträden
skall protokollföras. Kassören uppbär föreningens intäkter och redovisar dem till
styrelsen, som bestämmer hur föreningens medel skall disponeras och vem som
skall utkvittera pengar i föreningens namn.
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, sekreterare och kassör, två i
förening.

§8 Inköp av föremål till de robothistoriska samlingarna beslutas av styrelsen.

§9 Såväl verksamhetsår som räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Föreningens medlemmar sammanträder efter kallelse från styrelsens ordförande
till årsmöte senast under april månad varje år. Kallelse skall vara utsänd senast
femton dagar i förväg.

§10 Vid årsmötet skall
• mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän utses
• styrelsens och revisorernas berättelser framläggas
• beslutas i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• ledamöter av styrelsen väljas
• ordförande i styrelsen väljas
• en revisor och en revisorssuppleant väljas
• valberedning om två personer utses, varav en sammankallande
• förslag till budget föredras och fastställas
• avgift för nästkommande år fastställas
Alla val sker öppet om ingen närvarande medlem begär annorlunda. Alla beslut
med undantag för paragraf 11 nedan fattas med enkel majoritet. Medlem kan låta
sig företrädas av annan medlem genom skriftlig fullmakt.

§11 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på årsmöte, där minst två tredjedelar av
de närvarande biträtt ändringen. Förslag till stadgeändringar skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15 januari samt av styrelsen tillsändas medlemmarna med
årsmöteskallelsen.

§12 För den händelse föreningen upplöses, skall deponerade föremål återlämnas till
respektive ägare, övriga tillgångar erbjudas Arboga Minne och Saab Aerotech AB
samt – i förekommande fall – materiel, vars innehav regleras i lag, överlämnas till
Försvarets Materielverk. Vad därefter återstår, skall användas för syfte i enlighet
med föreningens ändamål.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå